• Słuchawka77 436 13 57
 • SłuchawkaPrudnik. ul. Prężyńska 3-5-7
 • SłuchawkaSekretariat czynny: pn-pt 8:00-15:00
 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Zawód mechanik-monter maszyn i urządzeń należy do bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującymi czynnościami w tym zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Zakres prac mechanika - montera maszyn i urządzeń znajduje odzwierciedlenie w podstawie programowej kształcenia w zawodzie. Zawiera ona obligatoryjny zbiór treści kształcenia (działy programowe), które ujęto w cztery bloki programowe:  

 1. Techniczne podstawy zawodu
 2. Budowa i montaż maszyn i urządzeń
 3. Eksploatacja maszyn i urządzeń
 4. Przedsibiorczość i bezpieczeństwo pracy.

    W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie uczeń będzie umiał:

 • interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, technologii budowy maszyn i elektrotechniki,
 • czytać rysunki techniczne maszynowe oraz sporządzać szkice prostych części maszyn,
 • czytać i interpretować schematy i dokumentacje: warsztatowe, technologiczne, montażowe, demontażowe, techniczno-ruchowe (DTR),
 • korzystać z literatury technicznej i norm,
 • dobierać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonywanych prac, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznych,
 • ustawiać ramy, płyty fundamentowe, pomosty i rusztowania, montować podpory i zawiesia dla urządzeń,
 • interpretować zasady działania oraz znać budowę i przeznaczenie wybranych maszyn i urządzeń,
 • wyważać statycznie i dynamicznie wirujące elementy maszyn,
 • mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne,
 • oceniać stan techniczny maszyn i urządzeń na podstawie pomiarów wykonanych w procesie diagnozowania,
 • ustalać przyczyny niedomagań i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń oraz zakres napraw,
 • wykonywać operacje montażowo - demontażowe maszyn, urządzeń i ich podzespołów posługując się narzędziami i oprzyrządowaniem (uniwersalnym i specjalistycznym),
 • rozpoznawać podstawowe materiały eksploatacyjne i charakteryzować ich właściwości,
 • dobierać części zamienne,
 • wykonywać proste prace regeneracyjne części zużytych,
 • wykonywać proste nieznormalizowane części maszyn za pomocą operacji ślusarskich, obróbki wiórowej, obróbki bezwiórowej,
 • stosować różne sposoby łączenia elementów,
 • kontrolować jakość wykonanych prac,
 • wykonywać rozliczenia kosztów wyrobów i usług,
 • wykorzystywać technikę komputerową w praktyce warsztatowej,
 • organizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy,
 • świadomie przestrzegać przepisy bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz udzielać pomocy przedlekarskiej poszkodowanym,
 • wyjaśniać podstawowe pojęcia ekonomiczne i typowe mechanizmy rynkowe,
 • właściwie prezentować swoje kwalifikacje podczas poszukiwania pracy,
 • działać zgodnie z przysługującymi prawami i obowią zkami pracownika,
 • wyszukiwać i przetwarzać informacje oraz doskonalić kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn iurządzeń

Dziewczyna

Telefon/fax: 77 436 13 57
E-mail:

CKZiU w Prudniku
ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik,
godziny pracy sekretariatu: 8:00-15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 CKZiU w Prudniku

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje