• Słuchawka77 436 29 95
  • SłuchawkaPrudnik. ul. Podgórna: 5
  • SłuchawkaSekretariat czynny: pn-pt 8:00-15:00
 

Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji do szkół wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku w roku szkolnym 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych

1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych.  regulamin_rekrutacji_20201.pdf

2. W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym:

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych!!!

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

                                                           Nowe terminy rekrutacji 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

      1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

       2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

       3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca 2020 r.

do 4 sierpnia 2020 r.

       3.

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

12 sierpień 2020 r.

        4.

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

od 13 sierpnia 2020 r.

do 18 sierpnia 2020 r.

        5.

Publikacja list przyjętych

19 sierpnia 2020 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

3. W roku szkolnym 2020/2021 przewiduje się utworzenie następujących klas pierwszych:

Technikum Nr 1 w Prudniku

Lp.

Klasa

Zawód

Liczba

miejsc

     1.

 1Ti

 Technik informatyk

 45

     2.  1Tf  Technik usług fryzjerskich  15
     3.  1Tg  Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  15
     4.   1Tt  Technik teleinformatyk  15
     5.  1Tm  Technik mechanik  15
     6.  1Tp  Technik programista - nowość!!  15

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Prudniku

Lp.

Klasa

Zawód

Liczba

miejsc

  1.  

1m

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

15

      2.

1w

Klasa wielozawodowa

75

 

Dziewczyna

Telefon/fax: 77 436 29 95
E-mail:

CKZiU w Prudniku
ul.Podgórna 5, 48-200 Prudnik,
godziny pracy sekretariatu: 8:00-15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 CKZiU w Prudniku

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje